Български език и литература

Група „Български език и литература – 1” цели да се преодолеят обучителните затруднения на нуждаещите се ученици.Те трябва да отговарят на потребностите и конкретните им дефицити , свързани с необходимостта от индивидуална подкрепа по български език и литература ,чрез отстраняване на пропуските в усвояването на учебния материал ,съвместни дейности с родителите /настойниците/ , подобряване привлекателността на предмета чрез игрови упражнения и посещения на културни обекти,свързани с богатството на езика ни.

Очаквани резултати:

Повишаване интереса към българския език и българската литература,подобряване успеха на участващите ученици,формиране на трайни знания, усещане за лекота при подготовката по предмета,любов към родното книжовно наследство.

 

Made with Namu6