Математика - 11 клас

Групата за преодоляване на обучителни затруднения по математика за 11 клас включва ученици от 11а и 11г клас. Целите, които си поставяме са:

•       създаване на условия за повишаване потенциала на учениците и на възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище

•       стимулиране на творческото, логическото, конструктивното и нестандартното мислене на учениците

•       преодоляване на обучителните затруднения по математика

 

Очакваните резултати при приключване на учебната година са::

•       задълбочаване на знанията по математика

•       повишаване на постиженията на учениците

•       изграждане на по-голяма увереност в собствените им сили, с което да се насърчи бъдещата им социална, професионална и личностна реализация.

 

 

 

Made with Namu6