Български език и литература

            Проект „Твоят час“ – група по български език и литература,

                    състояща се от ученици с обучителни затруднения

            от 12–а клас и 12–в клас, с ръководител Марияна Максимова

 

      С оглед на това, че желаещите да посещават часовете по проекта ще полагат ДЗИ по български език и литература, занятията са ориентирани към подготовка за предстоящия изпит.   

      В часовете по български език се акцентира върху книжовните норми. Учениците решават тестове по правопис, граматика и пунктуация, на които показват все по–добри резултати.

      По време на занятията по литература вниманието е насочено към авторите от 11.клас и 12.клас, със съответните произведения. Знанията за преговорените писатели и поети се затвърждават чрез тестови задачи. Акцентира се върху писане на аргументативен текст – съчинение и есе. На учениците се поставя домашна работа за интерпретация на художествена творба и в двата жанра. Резултатите показват умение за структуриране на аргументативен текст, за обосноваване на изложените идеи по зададения проблем. В по–голямата си част учениците се справят със задачите – с отворени и със затворени отговори на тестовете по литература.

 

 

 

 

Made with Namu6