Проекти
 

"ЕВРОПЕЙСКА ПРАКТИКА ЗА ПОДГОТОВКА НА КАДРИ В ОБЛАСТТА НА ХОТЕЛИЕРСТВОТО И РЕСТОРАНТЬОРСТВОТО" - ПОРТУГАЛИЯ

 
КАК ДА КАНДИДАТСТВАТЕ ЗА УЧАСТИЕ ПО ПРОЕКТ
2018-1-BG01-KA102-047072 „ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ЧРЕЗ МОБИЛНОСТ“ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+?

АКО СТЕ УЧЕНИК/УЧЕНИЧКА от ПГ „П. К. ЯВОРОВ” Добрич, ПГОХ „РАЙНА КНЯГИНЯ” Стара Загора и ПГТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” Варна и сте:

•       Навършили 16 години към 15 септември 2018 година;

•       Принадлежите към целевата група: малцинствен произход; сирак или полусирак; отглеждан/а от самотен родител; отглеждан/а от настойник; от семейство на разведени родители; един или двама безработни родители; един или двама родители имигранти/емигранти; Отглеждан/а в социален дом;

•       Не сте участвали в проект, финансиран по програма “ЕРАЗЪМ+”

            НАПРАВЕТЕ СЛЕДНОТО:

1 етап

Подайте он лайн заявление за кандидатстване на в срок до 30 септември 2018 г. на

https://goo.gl/forms/zrNaAKNix7e6t1sG2

2 етап

Решете он лайн тест по английски език за определяне на нивото на владеене на езика на 02 октомври 2018 г.

3 етап

Явете се на 04 октомври 2018 г. за интервю с екипа на проекта относно мотивация Ви за участие в планираните дейности по проекта

4 етап

Обявяване на класираните за участие в предварителната подготовка по проекта на 5 октомври 2018 г.

      Ако имате нужда от помощ?

Варна: госпожа Анелия Славейкова

Стара Загора: госпожа Валентина Найденова

Линкът ще откриете на сайта на гимназията: www.pgohsz.com

------------------------------------------------------------------------

 

 

През АПРИЛ 2018 година стартира проект BG05М20PO01-2.006-0001 „Ученически практики - фаза 1” съфинансиран от Европейският социален фонд чрез Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж".

Проектът предоставя по-добри възможности за достъп на учениците до реална работна среда. В проекта са включени 32 ученици от гимназията от пет специалности: „Организация на обслужването в хотелиерството”,” Екскурзовод”, „Кетъринг”’,  „Конструиране, моделиране и производство на облекло от текстил” и „Производство на сладкарски изделия”.

Продължителността на ученическите практики е 240 часа, след приключването, на ученика се изплаща стипендия в размер от 300 лв. и се издава сертификат/удостоверение за завършено практическо обучение по проект.

____________________________________________________________

Проект "Твоят час"

Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г. Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.004 "РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ 

                                                   

За втора година стартира проект "Твоят час"

Клубове в гимназията за учебната 2017/2018

 

Клуб                                                                         Ръководител

1. Български език и литература                                   Максимова

2. Български език и литература                                   Атанасова

3. Математика-рационално- 9 клас                              Иванов

4. Математика - 11 клас                                              Петрова

5. Намският доставя удоволствие                                Динева

6. Личности свързани с историята на Стара Загора        Иванова

7. Бакарди                                                                Тенева

8. Български традиции                                                В. Димитрова

9. Да готвим заедно за всеки празник                          Трендафилова

10. Дари усмивка                                                        Радкова

11. Здравеняци                                                          Славов

12. Малки цветни идеи                                                Бойчева

13. На трапезата на старите българи                              Димова

14. На празничната трапеза със сладко и солено            З. Иванова

15. Тайните на обслужването в ресторанта                    Р. Димитрова

16. Четем и играем                                                      Николова

17. Опитен водач и културен пешеходец                       Божилова

Клубове в гимназията за учебната 2016/2017

                                                                                Още ...

------------------------------------------------------------------------

За четвърта година стартира проект "Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти" 

(У С П Е Х ), който е част от схемата BG 051РО001 – 4.2.05 «Да направим училището привлекателно за младите хора", реализирана по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".

------------------------------------------------------------------------

През декември 2014 година започнахме работа с четвърта група по проект BG051PO001-3.3.07-0001 „Ученически практики” осъществяван от МОН. Проектът предоставя по-добри възможности за достъп на учениците до реална работна среда. В проекта са включени 98 ученика от гимназията от пет специалности: „Организация на обслужването в хотелиерството”,” Екскурзовод”, „Кетъринг”’,  „Производство на кулинарни изделия и напитки” и „Производство на сладкарски изделия”. Работим с Парк хотел Стара Загора, хотел Ефир,хотел Верея, хотел Форум, хотел Мериан Палас, хотел Ески Заара,  Регионалния исторически музей, Ивелдиал, ШАРОН 2005 ООД и ДИКСИ – ДР - ООД . Продължителността на ученическите практики е 240 часа, след приключването, на ученика се изплаща стипендия в размер от 300 лв.

------------------------------------------------------------------------

През април 2014 година започнахме работа с трета група по проект BG051PO001-3.3.07-0001 „Ученически практики” осъществяван от МОН. Проектът предоставя по-добри възможности за достъп на учениците до реална работна среда. В проекта са включени 70 ученика от гимназията от пет специалности: „Организация на обслужването в хотелиерството”,” Екскурзовод”, „Организация на туризма и свободното време”, „Кетъринг”’,  „Производство на кулинарни изделия и напитки” и „Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия”. Работим с Парк хотел Стара Загора, хотел Ефир,хотел Верея, хотел Форум, Хотел Мериан Палас,  Регионалния исторически музей, Агент Експрес, Ивелдиал, ШАРОН 2005 ООД и ДИКСИ – ДР - ООД . Продължителността на ученическите практики е 240 часа, след приключването на ученика се изплаща стипендия в размер от 300 лв.

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

 

 

------------------------------------------------------------------------

През декември 2013 готина в ПГОХ «Райна Княгиня» стартира втора група за работата по проект BG051PO001-3.3.07-0001 „Ученически практики” осъществяван от МОН. Проектът има за цел подобряване на качеството на професионалното обучение и образование и улесняване на достъпа до практическо обучение. Проектът предоставя по-добри възможности за достъп на учениците до реална работна среда. Благоприятства активното включване на бизнеса при разработването на програмите за практическо обучение по професии. Подобрява връзката между резултатите от професионалната подготовка и потребностите на променящия се пазар на труда. В условията на оперативно партньорство с работодателите се повишава квалификацията в системата на ПОО. Придобиват се специфични компетентности в организацията и изпълнението на дейностите от обучаемите по време на практическото обучение в реална работна среда. В проекта са включени 50 ученика от гимназията от пет специалности: „Организация на обслужването в хотелиерството”,” Екскурзовод”, „Организация на туризма и свободното време”, „Кетъринг”’,  „Производство на кулинарни изделия и напитки” и „Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия”. Работим с Парк хотел Стара Загора, хотел Ефир, Регионалния исторически музей, Агент Експрес, ЕделвайсТравел, Чевермето, ДИКСИ и ЕТ” Иван Куманов . Продължителността на ученическите практики е 240 часа, след приключването на ученика се изплаща стипендия в размер от 300 лв.

------------------------------------------------------------------------

От месец Март 2013 г стартира проект "Ученически практики" по схема "Ученически и студентски практики" финансиран по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" и съфинансиран от Европейския социален фонд.

ПГОХ се включва в дейностите по проекта в партньорство с 8 фирми.

Учениците ще провеждат практика в рамките на 240 часа в реална работна среда.

Под ръководството на опитни наставници те ще усъвършенстват придобитите в училище професионални умения. Участие в проекта са заявили 62 ученика от професиите "Ресторантьор", "Хлебар - сладкар", "Дизайнер".

 

------------------------------------------------------------------------

BG 051РО001 – 4.2.05

«ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА»

От 28.10.2013 година стартира за трета година проект "Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти" 

(У С П Е Х ), който е част от схемата BG 051РО001 – 4.2.05 «Да направим училището привлекателно за младите хора", реализирана по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".

 

От 15.10.2012 година стартира за втора година проект "Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти" 

(У С П Е Х ), който е част от схемата BG 051РО001 – 4.2.05 «Да направим училището привлекателно за младите хора", реализирана по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".

 

 

 

 

В 01.февруари в нашето училище стартира проект "Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти" 

(У С П Е Х ), който е част от схемата BG 051РО001 – 4.2.05 «Да направим училището привлекателно за младите хора", реализирана по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".

 

Това е проект, който е насочен към осмисляне и организиране на свободното време на учениците в различни извънкласни дейности. Клубовете в нашето училище са 13 с 192 учасника.

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------

 

 

 

 

 

 

---------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------

 

 

 

 

---------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------

Училище за

Себеутвърждаване и

Подготовка към

Европейски

Хоризонти

(У С П Е Х )

 

 

Made with Namu6