Документи
 
 

План за работа в условия на COVID 19

Протокол от педагогически съвет - 14.01.2021г.

Регистър на услуги

Издаване на дубликат за завършен клас, етап или степен на образование - удостоверения,свидетелства, дипломи

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до ДЗИ

Издаване на диплома за средно образование

Издаване на удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация

Издаване на удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършен клас, етап или основна степен на образование

Издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ

Издаване на европейско приложение към диплома за средно образование ( влиза в сила от учебната 2021/2022 година)

Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021/2022 година)

Училищни учебни планове
2021/2022 учебна година

Доклади за оценяване на качеството

Правилници

Графици за учебната 2021/2022

Обсужване на хора с увреждания

Стипендии

Бюджет

Отчет за изпълнение на бюджет 2022 г.

Отчет за изпълнение на бюджет 2021 г.

Отчет за изпълнение на бюджет 2020 г.

Отчет за изпълнение на бюджет 2019 г.

Отчет за изпълнение на бюджет 2018 г

Отчет за изпълнение на бюджет 2017 г

Отчет за изпълнение на бюджет 2016 г

Отчет за изпълнение на бюджет 2015 г

Отчет за изпълнение на бюджет 2014 г

 

 

Made with Namu6