Проект „Твоят час” - Немският доставя удоволствие!

-        Учениците да приложат получените лексикални, граматични и синтактични знания по немски език, както и придобитите умения за изграждане на диалози, коментари и други видове текстове;

-        Насоки, стъпки, указания за изграждане на прости, сложни изречения, които умело да се свържат в текст.

-        Изграждане у учениците умения за създаване на текст, както в писмена, така и в устна форма, като целта е усъвършенстване на техните писмена и устна речи;

-        Овладяване умението за ориентиране и комуникативност в дадена ситуация;

-        Учениците да придобият умения за самостоятелна работа, както и за работа в екип.

-        Умения да се осмисли връзката в отношенията между темата, основния предмет и останалите родови и видови понятия спрямо него;

-        Логическо и аналитично мислене.

 

 

 

Made with Namu6