Български език и литература

С оглед на това, че желаещите да посещават часовете по проекта ще полагат ДЗИ по предмета, занятията са ориентирани към подготовката за предстоящия изпит.

Акцентира се върху:

- книжовни норми - правопис, граматика, пунктуация, лексика;

- автори изучавани в 11 и 12 клас и съответните произведения;

- писане на аргументативен текст - съчинение и есе;

- писане на резюме;

- анализ на текст;

- извличане на информация от текст и др.

 

Made with Namu6