Издаване на дубликат за завършен клас, етап или степен на образование - удостоверения,свидетелства, дипломи

Издаване на дубликат за завършен клас, етап или степен на образование - удостоверения,свидетелства, дипломи

Издаване на дубликати на документи

 1. Наименование на административната услуга:Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи.
 2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт:чл. 45 от Наредба № 8/2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование.

 

 1. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт:Директор на институцията.
 2. Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката:

ПГОХ „Райна Княгиня“,

гр. Стара Загора, кв. „Три чучура“-север (временно в сградата на ОУ „Георги Райчев“, гр. Стара Загора),

e-mail: info-2400165@edu.mon.bg  

работно време: 08:00 – 16:30 часа телефон : +359 879 545 777  

 1. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи:

 

 • Дубликат на удостоверение, на свидетелство или на диплома се издава от институцията, от която е издаден оригиналният документ.
 • Дубликатът се издава по заявление на заинтересованото лице, в случай че документът по ал. 1 е изгубен, унищожен или е негоден за ползване.
 • Дубликатът се издава при наличие на документация, от която е видно, че оригиналният документ е издаден.
 • Ако между издаването на първоначалния документ и издаването на дубликат на същия е настъпила промяна в имената и/или ЕГН на лицето, в дубликата на документа се вписват актуалните имена на лицето към момента на издаването му, след представяне на документ, който доказва настъпилата промяна.
 • В случай че институцията, издала оригиналния документ, е закрита, заинтересованото лице подава заявление до институцията, където се съхранява задължителната документация. Същата институция издава и оригинален документ, когато такъв не е бил издаден от закритото училище.
 • Когато документацията не се съхранява в друго училище, дубликатът или оригиналът, ако не е бил издаден такъв, се издава от институция, определена от началника на РУО, въз основа на документи, съхранявани в държавния архив.
 • При унищожена училищна документация дубликати на документи могат да се издават въз основа на данните от Регистъра на документите за завършено основно образование, средно образование и/или придобита степен на професионална квалификация, който се поддържа от Министерството на образованието и науката за документи, издадени след 1 януари 2007 г.
 • Дубликатът се издава на бланка и се подпечатва в съответствие изискванията на  Приложение № 4 от Наредба № 8/2016 г.
 • Дубликатът се регистрира в съответната регистрационна книга съгласно приложение № 2 от Наредба № 8 на МОН.
 • След регистрирането им, дубликатите, които са обект на Регистъра за документите за завършено основно образование, средно образование и/или придобита степен на професионална квалификация, се въвеждат в него като основни данни и сканирани изображения.
 • В случай че липсва необходимата документация за издаване на документ/дубликат, заинтересованите лица могат да установят правата си по реда на Гражданскопроцесуалния кодекс.

 

 1. Начини на заявяване на услугата:
 • Заявление за издаване на дубликат,
 • 2 (две) актуални, цветни снимки документален формат,
 • документ за промяна на имената (ако е приложимо).
 •  подава се  лично или чрез пълномощник.
 1. Информация за предоставяне на услугата по електронен път:Услугата не се предоставя по електронен път.
 2. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:Безсрочно.
 3. Такси или цени:Не се дължат.
 4. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:Регионално управление на образованието
 5. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:Отказът за издаване на дубликат се обжалва по реда на АПК пред Административния съд.
 6. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата: info-2400165@edu.mon.bg  
 7. Начини на получаване на резултата от услугата: Готовите дубликати  се получават на място в институцията лично или чрез упълномощено лице срещу полагане на подпис.

Издаване на удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация

 1. Наименование на административната услуга:Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация.
 2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт:Чл. 38 и чл. 39  от Закона за професионалното образование и обучение.
 3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт:ПГОХ „Райна Княгиня“,

гр. Стара Загора, кв. „Три чучура“-север (временно в сградата на ОУ „Георги Райчев“, гр. Стара Загора), e-mail: info-2400165@edu.mon.bg ,

работно време: 08:00 – 16:30 часа телефон: +359 879 545 777 

 1. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи: Издаване на Удостоверение за професионално обучение, Свидетелство за професионална квалификация и Свидетелство за правоспособност по реда на Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование:
  • Удостоверение за професионално обучение се издава за удостоверяване на завършено професионално обучение, и на всички обучаеми след успешно положен изпит за придобиване на квалификация по част от професията, за актуализиране или за разширяване на професионалната квалификация.
  • Свидетелство за професионална квалификация се издават на всички обучаеми след успешно положен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация.
  • Свидетелство за правоспособност се издават по условия и ред определени с наредби на министъра на образованието и науката, освен ако в закон не е предвидено друго.
  • Удостоверение за професионално обучение, Свидетелство за професионална квалификация и Свидетелство за правоспособност се издават на бланка и се подпечатват в съответствие изискванията на Приложение № 4 от Наредба № 8.
  • Удостоверение за професионално обучение, Свидетелство за професионална квалификация и Свидетелство за правоспособност се регистрират в съответната регистрационна книга съгласно приложение № 2 от Наредба № 8.
  • След регистрирането Удостоверението за професионално обучение, Свидетелството за професионална квалификация и Свидетелството за правоспособност се въвеждат като основни данни и сканирани изображения в Регистъра на документите за завършено основно образование, средно образование и/или придобита степен на професионална квалификация.
 2. Начини на заявяване на услугата:За издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация не е необходимо заявяване.
 3. Информация за предоставяне на услугата по електронен път:Услугата не се предоставя по електронен път.
 4. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: Безсрочен.
 5. Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане:Не се дължат.
 6. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:Регионално управление на образованието; Националната агенция за професионално образование и обучение; Министерството на образованието и науката.
 7. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:Отказът за издаване на Удостоверение за професионално обучение, Свидетелство за професионална квалификация и Свидетелство за правоспособност се обжалват по реда на АПК пред Административния съд.
 8. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата:info-2400165@edu.mon.bg   Начини на получаване на резултата от услугата: Лично или чрез упълномощено лице.