Издаване на европейско приложение към диплома за средно образование ( влиза в сила от учебната 2021/2022 година)

Издаване на европейско приложение към диплома за средно образование ( влиза в сила от учебната 2021/2022 година)

Наименование на административната услуга

 

Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование

( влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

 

  1. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

 Закон за предучилищното и училищното образование (чл. 133, ал. 3 – „По свое желание лицето може да получи европейско приложение към свидетелството за професионална квалификация и/или приложение към дипломата за средно образование на чужд език - английски, френски или немски“.)

  1. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт.

Директор на училището

  1. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи. В случай че документ се издава от административен орган, се посочва и органът.

Издава се на учениците, подали заявление в ПГОХ „Райна Княгиня“, гр. Стара Загора

  1. Начини на заявяване на услугата.

Заявление за издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование се подава на място в училището.

  1. Информация за предоставяне на услугата по електронен път

Услугата не се предоставя по електронен път

  1. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт.

Безсрочен

  1. Такси или цени

Не се дължат

  1. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата.

Регионално управление на образованието

Министерство на образованието и науката

  1. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.

Отказът за издаване се обжалва по реда на АПК пред Административния съд

 

  1. Начини на получаване на резултата от услугата

 

Лично/чрез упълномощено лице в ПГОХ „Райна Княгиня“, гр. Стара Загора