Издаване на удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация

Издаване на удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация

Наименование на административната услуга

Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация

1. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

Чл. 38 и чл. 39  от Закона за професионалното образование и обучение
2. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт.

Директор на ПГОХ „Райна Княгиня“, гр. Стара Загора


 1. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи.

Издаване на Удостоверение за професионално обучение, Свидетелство за професионална квалификация и Свидетелство за правоспособност по реда на Наредба             № 8 от 11.08.2016 г. на МОН за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование:

 • Удостоверение за професионално обучение се издава за удостоверяване на завършено професионално обучение и на всички обучаеми след успешно положен изпит за придобиване на квалификация по част от професията, за актуализиране или за разширяване на професионалната квалификация.
 • Свидетелство за професионална квалификация се издава на всички обучаеми след успешно положен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация.
 • Свидетелство за правоспособност се издава по условия и ред определени с наредби на министъра на образованието и науката, освен ако в закон не е предвидено друго.
 • Удостоверение за професионално обучение, Свидетелство за професионална квалификация и Свидетелство за правоспособност се издават на бланка и се подпечатват в съответствие изискванията на Приложение № 4 от Наредба № 8.
 • Удостоверение за професионално обучение, Свидетелство за професионална квалификация и Свидетелство за правоспособност се регистрират в съответната регистрационна книга съгласно приложение № 2 от Наредба № 8 на МОН.
 • След регистрирането Удостоверението за професионално обучение, Свидетелството за професионална квалификация и Свидетелството за правоспособност се въвеждат като основни данни и сканирани изображения в Регистъра на документите за завършено основно образование, средно образование и/или придобита степен на професионална квалификация

 

 1. Начини на заявяване на услугата.

        За издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация не е необходимо заявяване.
5. Информация за предоставяне на услугата по електронен път

Услугата не се предоставя по електронен път

 1. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт.
  Безсрочен
  7. Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане.
  Не се дължат
 2. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата.

Регионално управление на образованието

Националната агенция за професионално образование и обучение

Министерството на образованието и науката


 1. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.

Отказът за издаване на Удостоверение за професионално обучение, Свидетелство за професионална квалификация и Свидетелство за правоспособност се обжалват по реда на АПК пред Административния съд


 1. Начини на получаване на резултата от услугата.

Лично или чрез упълномощено лице.